Super Villain War: Lost Heroes
جنگ های خود را استراتژیک کنید ،دشمنان خود را اسیر کنید و یک شهری پر از تبه کاران را بسازید.
سالها قبل، هیولاها به طور ناگهانی به دنیا حمله کردند و یک فاجعه جهانی رخ داد و قحطی به وقوع پیوست.
مردم برای زنده ماندن از یکدیگر دزدی می کردند و خیلی زود شهر پر از افراد تبه کار شد.
شما باید به عنوان رئیس شهر،بر تبه کاران غلبه کنید و آنها را دستگیر کنید و از استراتژی های جنگ خود برای فتح و تسخیر جهان استفاده کنید.
شکل گیری جنگ:
برای تغییر نتیجه جنگ تشکیلات تبه کاران خود را طرح ریزی کنید.
دشمنان خود را اسیر کنید و انها را به زندان بیندازید.
زندانبان را متقاعد سازید و آنها را با خود متحد سازید.
بیش از ۱۲۰ تبه کار جمع کنید و آنها را تکمیل کنید.
در همه دفاع ها،حمله ها، و پشتیبانی ها حضور تبه کاران در جنگ را ضروری می سازد.
ساختمان های شهر خود را بهبود سازید و میزان تولید منابع خود را افزایش دهید.
با ایجاد سیستم های دفاعی و نیز ساخت برج از شهر خود محافظت کنید
به یک تیم بپیوندید و میدان جنگ را تسخیر کنید.
تیم دشمن را غارت کنید و منابع انها را سرقت کنید.
دارای بیش از ۸۰۰ ابزار و ۴۰۰ مهارت مختلف برای پیشرفت و ارتقا بازی است.
دارای جنگ های مختلف شامل:حمله ناگهانی،نبرد در یک سالن بزرگ،نبرد در برج و بسیاری دیگر است.