Draw Princess
برای طراحی شاهزاده خانم زیبا مراحل زیر را دنبال کنید.
با استفاده از این نرم افزار شما می توانید شاهزاده خانم،قصر و کالسکه کدویی شاهزاده را بکشید.
مراحل دقیق طراحی را یاد بگیرید.
هیچ تجربه و مهارتی نیاز ندارید،این نرم افزار به صورت گام به گام مراحل طراحی را آموزش می دهد.
مراحل را به دقت دنبال کنید تا آثار زیبا خود را بسازید.