Sports Car Test Driver: Monaco
چه چیزی بهتر از گردش در یک شهر ساحلی با یک ماشین اسپرت لوکس است؟یکی از این ماشین های بسیار زیبا را انتخاب کنید و مهارت های رانندگی خود را نشان دهید.این شهر بزرگترین دوست و نیز بزرگترین دشمن شما است.زیرا با مناظر زیبا خود شما را متحیر و مبهوت خواهد کرد و این در حالی است که خیابان های باریک و تقاطع های شلوغ شهر نیاز به توجه کامل دارد.
علاوه بر رانندگی در شهر شما در این بازی وارد پارکینگ های مارپیچ و شلوغ می شوید.و همینجاست که شما باید با دقت بیشتری رانندگی کنید.
برای هر یک از عملکردهای شما به شما پول جایزه خواهد داد که شما با استفاده از آنها می توانید ماشین های بهتری بخریدو به چاش های سخت دسترسی پیدا کنید.