Zombie Hospital Evil War
وقتی که شما بیدا می شوید متوجه می شوید که ویروس زامبی همه دنیا را گرفته است.
بیمارستان اکنون از زا مبی ها پر شده است.
ترسیدید؟
این بازی یک بازی رایگان و چالش برانگیز شکار زامبی هاست.

دانلود Zombie Hospital Evil War V1.0 بازی نبرد زامبی ها در بیمارستان اندروید