Blood Shed
در مورد بازی:
این بازی یک بازی فوق العاده است.این بازی ترکیبی از حالت های کلاسیک مختلف در میان بازی های گوشی است.نبردهای خونین در شهر را نمایش می دهد و احساسات شدید شما بر می انگیزد.علاوه بر این برای افزایش تجربه شما محتویی غنی و منطقی مانند سیاه چال،جنگ اژدها و نیز جنگ جهانی طراحی شده است.