آپولو ۱۳هفتمین ماموریت فضایی انسان دربرنامه های فضایی آپولو آمریکاست و سومین سفینه ای است که تلاش می کرد در ماه بنشینند که به سبب انفجار مخزن اکسیژن دقیقا دو روز بعد آن نتوانست در ماه فرود بیاید.
دراین بازی ماموریت شما این است تا هر زمانی که می توانید در اعماق فضا بچرخید.
مواظب شهاب سنگ ها و سفینه هایی که در اطراف شما پرواز می کنند باشید.
قبل از اینکه بمیرید چند سیاره را می توانید بچرخید؟