Zombie Apocalypse Rush
این بازی یک مسابقه بی پایان است که شما در آن شما کنترل زامبی را که در تلاش است از گورستانی که درآن بیدار شده خارج شود را بر عهده دارید.
شما باید در این بازی برای پرش،سر خوردن و گریز از موانع موجود در مسیر و همچنین قبرها ،تابوت ها و نیز دیگر زامبی ها که به شما اجازه فرار نمیدهند آماده باشید.در این بازی سرعت و عکس العمل شما مورد آزمایش قرار می گیرد.جمع آوری اجساد بسیار مهم است.آنها کلید هایی برای دیگران در ماجراجویی های مختلف زامبی هستند.
با کسب قدرت فوق العاده سرعت خود را بالاتر ببرید،سریعتر بپرید و برای چند ثانیه از این حس شکست ناپذیری لذت ببرید.این بازی بسیار اعتیاد آور است.
سیستم بازی از این آسان تر نمی شود:برای پرش انگشت خود را بر روی صفحه به سمت بالا ،برای سر خوردن به سمت پایین و برای چرخش به سمت چپ و راست بکشید.