Missed call reminder
این نرم افزار تماس های از دست رفته،پیام های چند رسانه ای و نیز دیگر پیام ها را نمایش می دهد.
این نرم افزار برای گوشی های بدون نشانگر LED مناسب است.