King of Kings :War Alert
این بازی یک بازی استراتژیک است که با سابقه نظامی مدرن خود حالت دوهسته ای را در مبارزات ایجاد کرده است:میارزه رو در رو و تن به تن-مبارزه در یک زمان واقعی و جنگ جهانی -حمله و دفاع در کل دنیا
شما به عنوان فرماده پایگاه و در عین حال یک فرمانده برتر عمل می کنید،پایگاه های خود را می سازید،نیرو های نظامی را آموزش می دهید و نیروهای ویژه و منحصر به فرد خود را برای مبارزه با دشمنان در میدان جنگ اماده می کنید.