Circles
سعی کنید بالاترین امتیاز را در حالت بقا و زنده ماندن بازی کسب کنید و یا همه سطح های بازی را کامل کنید.با استفاده از دسته بازی دایره خود را حرکت دهید و دایره های کوچک با رنگ های درست و مناسب را جمع کنید.از مهارت های خود در زمان مناسب استفاده کنید و از آن بهره ببرید.در سطوح دشوار با دوستان خود رقابت کنید.بالاترین امتیاز را کسب کنید و به لاترین رتبه برسی