Bottle & Marker Flip Challenge
در این بازی هدف این است که بطری و یا ماژیک را به حالت عمودی پرتاب کنید.
خودتان انتخاب کنید که بین بطری و ماژیک کدام را پرتاب کنید و از میان ۳نقشه متفاوت یکی را انتخاب کنید.کنترل کامل بر روی بطری و ماژیک داشته باشید.
ویژگی های بازی:
*فیزیک واقع گرایانه
*یک بطری و ماژیک
*۳نقشه متفاوت
*تسلط کامل