Ghost House Escape
شما باید در این بازی از خانه ارواح فرار کنید و در این حال شواهدی نیز پیدا کنید.
هنگامی که شما قطعه های جدا شده از دفتر خاطرات را پیدا کنید داستان این خانه فاش می شود.
شایعه است که این خانه مدتهاسات خالی از سکنه است.شما چندین سال تجربه ماوراء طبیعی داشته اید و باید تصمیم بگیرید به بررسی پدیده های عجیب و غریب که در اینجا رخ می دهد بپردازید.
ئر گذشته چندین قتل مشکوک در این خانه اتفاق افتاده است و مردم محلی می گویند صداهای عجیبی از درون این خانه به گوش می رسد.شما باید در این بازی اطلاعات و شواهد بیشتری کسب کنید.