Free Billiards Snooker Pool
این بازی به صورت رایگان و سه بعدی خدمت شما ارائه شده است.
امکانات بازی:
*حرکت واقعی به صورت واقعی و سه بعدی
*بذرای حرکت نشانه ها کنترل را لمس کنید.
*شما می توانید فاصله نشانه را تنظیم کنید.
این بازی ۲ حالت دارد:
بازی با ۸ توپ
بازی با ۹ توپ
و همچنین شما می توانید این بازی را در مقابل کامپیوتر،افراد دیگر و یا به تنهایی انجام دهید.