I Love Unblock Puzzle
این بازی یک بازی بسیار آسان و اعتیاد آور است.
هدف در این بازی این است که راه حل را با کنار زدن بلوکه های مختلف در مسیر پیدا کنید و پاک کردن مسیر از بلوکه ها تنها با حرکات کوچک امکان پذیر است.
این بازی در چهار سطح دشواری از آسان تا ماهرانه ازائه شده است.
ا