The Cowardly Halloween Dog

شجاع باشید و این بازی ترسناک را انجام دهیدسوار سگ شجاع خود شوید  و برای جمع آوری استخوان و فرار از زامبی ها به او کمک کنید.
این بازی شامل بیش از ۱۰۰ سطح  می باشد که شما هرگز خسته نمی شوید