Old house of monsters Escape
معشوقه شما توسط هیولاها ربوده شده است.او را درخانه ی قدیمی که توسط هیولاهای وحشتناک محافظت می شود پیدا کنید.دشمنان خود را شکست دهید و معماهای زیادی را نیز حل کنید.از همه ی مکانها دراین خانه ی قدیمی و وحشتناک عبور کنید.
شما باید خیلی شجاع و باهوش باشید که بتوانید این بازی بسیار جالب را ادامه دهید.آیا می توانید معشوقه خود و راه فرار از این خانه قدیمی را پیدا کنید؟
بسیاری از درها در این بازی به شما اجازه ی خروج نمی دهند پس فقط فرار کنید.