فریاد بزنید و راه بروید.
در گوشی خود فریاد بزنید تا بتوانید حرکت کنید.صبر نکنید. در این نرم افزار به آرامی صحبت کنید تا Ninja Bean راه برود و برای پرش آن لازم است فریاد بزنید.
در این بازی شما باید با استفاده از صدای خود حرکت ها را کنترل کنید.
سعی کنید تا آنجا که می توانید پرش های بلندی داشته باشید تا ninja bean زنده بماند.از صدای خود برای حرکت و پرش از روی سطوح استفاده کنید.از صدای آرام برای راه رفتن واز جیغ و فریاد برای پرش استفاده کنید.مواظب باشید.
باعث مزاحمت همسایه های خود نشوید.
این بازی را همین حالا دانلود کنید و از آن لذت ببرید