rock Crawler
آیا می توانید ماشینی را تصور کنید که حتی از آدم ها هم بهتر صخره نوردی کند؟پس حتما این بازی را ببینید.
این بازی چند نفره بسیار شبیه یک صخره پیمایی واقعی است.
در این بازی کنترل های بسیار عالی و دقیق برای دریچه کنترل بنزین نیاز است تا بتوان قله های مختلفی را فتح کرد.در این بازی فیزیک منحصر به فرد چرخ های راحت استفاده شده است.این چرخ های نرم به شما اجازه ی بالا رفتن از صخره های ناهموار و عبور از موانع را می دهد.
با گذر از موانع برای خود پول تهیه کنید.
از حریفان خود جلوتر باشید تا پول بیشتری دریافت کنید.
موشک بخرید وآنها را در مسیر حریفان خود پرتاب کنید تا آنها را متوقف کنید.
استراتژی های پیشرفت مختلف