نرم افزار FCM toolbox
این نرم افزار نوار ابزار شما را قادر می سازد که به آسانی خدمات Firebase Cloud Messaging را تست و اشکال زدایی کنید.
ارسال و دریافت محموله های FCM
مدیریت دستگاه های ثبت شده
قابلیت سازماندهی توسط خود نرم افزار
در نسخه های عمومی نوار ابزار کاربران موارد FCM وFRD مشابه این نسخه را ارائه می دهند.مطمئن شوید که معتبر هستند.