Escape Dark Corridors 3D kill
آیا اینقدر شجاع هستید که در میان این موجودات راه بروید،آنها را بکشید و جهان را نجات دهید؟
دروازه های جهنم را باز کنید و همه ی زامبی ها را بکشید.دیگر هیچ راه فراری نیست.مبارزه را برعلیه این موجودات طرح ریزی کنید و آنها را به خواب مرگ بفرستید.به آنها اجازه ندهید تاریکی را گسترش دهند و همه آن روح های تاریک را به جهنم بفرستید.این بازی دارای سطح های مختلفی است که به شما اجازه می دهد تمام روز را سرگرم باشید.(موهای خود را در این بازی تیراندازی ترسناک سفید کنید)