Winter Night Adventure
این یک بازی رایگان و به صورت ماجراجویی است.از روزمرگی های زندگی خود به وسیله جست و جو در شهری که یک شب سرد زمستانی را به زیبایی به تصویر کشیده است فرار کنید .حالت داستان ما را به گذشته ها می برد،اتحاد جماهیر شوروی در دهه هشتاد.این ماجراجویی با محیط عادی جماهیر شوروی مانند ماشین ها و بلوک های آپارتمانی آن همگام شده است.
تلاش برای یافتن یک کلید گم شده آغاز می شود.