بازی فرار از اتاق زندان:آیا می توانید از اتاق زندان فرار کنید؟
؟Can You Escape Prison Room
شرایطی راتصور کنید که در یک زندان هستید.با انتخاو کلیک این بازی شما لحظه های هیجان انگیزی را تجربه خواهید کرد.
شما برای فرار از این زندان نیاز به پیدا کردن چیزهایی دارید که در حل معما به شما کمک خواهند کرد.بنابراین شکی نیس که راهی برای فراروجود دارد و قطعا شما آن را پیدا خواهید کرد.