بازی بقا در جزیره:فرار از زندان
Survival Island :Go Jail Break
مانند یک تبه کار واقعی اززندان جزیره فرار کنید.برای آزادی خود تلاش کنید.این بازی با سختی های فراوان برای فرار از دست زندانبان زندان به همراه دیگر مجرمان آغاز می شود.برای انجام ماموریت فرار از زندان شما باید از یکی از هم سلولی های خود که متخصص فرار از زندان است کمک بگیرید.خود را نجات دهید. شما در طی مسیر باید رهبر جنایتکاران خود را ملاقات کنید و در این ماموریت بزرگ مبارزه کنید. شما باید از تعقیب پلیس امنیت جزیره فرار کنید و از قایق شبیه سازی شده در این بازی استفاده کنید و با سرعت جت اسکی را برانید واز چنگال پلیس فرار کنید.شما می توانید در این بازی شلیک کننده اول شخص و یا سوم شخص بازی باشید.در این بازی شبیه سازی شده باید فرار کنید و به افسران پلیس شلیک کنید و برای بقا در جزیره و فرار از زندان تلاش کنید.
این بازی هیجان اگیز تعقیب و گریز را برای هدفی بالاتر یعنی برنامه ریزی برای جنایتی بزرگ در شهر ادامه دهید.به عنوان یک مغز متفکر جنایت کار سعی کنید ازمیان مجرمین نیروهای بیشتری را استخدام کنید تا بتوانند به شما در مبارزه با رقبای خود کمک کنند.از همه ی ابزارها برای دفاع از خود در مقابل قاتلان و همچنین کشتن نیروهای پلیس استفاده کنید