برنامه Profcee
توسط همه جهان شنیده شوید و دنیای خود را با کل دنیا به اشتراک بگذارید.صدای شما نیز مورد توجه قرار می گیرد.
نظرات ،عقاید،اخبار،واکنش ها ،افکار ،پیبش بینی ها و دیدگاه های خود را ارسال و پست های دیگران را بخوانید.
خبرها و پست های جالب دیگران را بخوانید وبفهمید چه چیزهایی در جهان اتفاق می افتد.
هرچه که می خواهید را در ۱۴۷ کاراکتر ارسال کنید.عکس های خود را به اشتراک بگذارید و با دیگران چت کنید.
بهترین پست های هر سال در یک کتاب چاپ خواهد شد.