Offroad Prado Vigo Jeep Drive
این بازی بهترین فرصت است برای شما که یک رانندگی در یک دنیایی با یک محیط که به صورت واقع گرایانه طراحی شده تجربه کنید.این فضای واقعی شامل تپه ها،آبشارها ،رودخانه ها و کوه ها می شود. کنترل های واقع گرایانه خودرو و همه تکنولوژی های وفیزیک روز دنیا در این بازی به کار گرفته شده تا شما یک رانندگی واقع گرایانه را تجربه کنید.
این بازی پر از کارهای چالش برانگیز است و شما در این بازی باید تمام ایستگاه های بازرسی را با گذر از موانع مسیر راه و برای رسیدن به اهداف خود رد کنید.شما باید در میان کوه های خطرناک،تپه ها،صخره ها،آبشارها به دقت برانید تا بتوانید از این مسیرهای طبیعی خطرناک به سلامتی عبور کنید.اگر هرگونه خطایی از شما سربزند ممکن است از کوه ها سقوط کنید و بازی را ببازید.این بازی یک بازی شبیه سازی شده بسیار جالب است بنابراین سعی کنید به دقت برانید و مواظب باشید تصادف نکنید.
این بازی شبیه سازی شده بسیار آسان است
دکمه سرعت را برای حرکت خودرو خود استفاده کنید
دکمه ترمز را برای ایستادن ماشین استفاده کنید.
برای چرخاندن ماشین از دکمه های چپ و راست استفاده کنید.
از ترمز دستی برای ایستادن ماشین و همچنین دریفت زدن استفاده کنید.