metal man
بازی هیجان انگیز Heavy Metal Man بازی است که به صورت دوبعدی طراحی شده است.
در این بازی شما باید به مرد آهنی کمک کنید که اعضای گروه خود را که در چنگ Blonde Metal شیطان صفت که دشمن مرد آهنی در دنیای آهنیهاست نجات دهد.
گیتار جادویی مرد آهنی را بنوازید ،مرد آهنی می تواند به دشمنانش شلیک کند و برای به دست آوردن یک مضراب جدید در گیتار خود می تواند از قدرت های چون شلیک آتش و یخ و..استفاده کند.

چگوننه بازی کنید:
از کلید های پیکان برای حرکت مرد آهنی به سمت چپ و راست استفاده کنید.
بذرای پرش بر روی دکمه A را بزنید.
برای شلیک روی دکمه Bبزنید.
این بازی را دانلود کنید و از بازی در دنیای آهنی لذت ببرید