Arab Empire

این بازی یک بازی بسیار تاریخی عرب در میان بازی های مخصوص گوشی هاست که برای مدت ۳ سال به عنوان یکی از بهترین بازی ها ارتقا پیدا کرد.
این به عنوان اولین بازی هایی است که صورت واقعی استراتژی های جنگ عرب هاست که در تلاشند تا امپراطوری قدرتمند باستانی خود را به دست آورند.
امپراطری باستانی عرب از تجاوز بیگانگان رنج می برد.امپراطور یبعد از مزگ خلیفه از هم جدا شده بود.
شما در این بازی به عنوان پادشا ه ما هستید که از طرف مردم انتخاب شدید تا صلح و آرامش را در امپراطوری برقرار سازید.
شما به عنوان وارث امپراطوری باید به شهر برگردید و به سربازان فرمان می دهید و با شکست دشمنان سعی در توسعه میهن و متحد ساختن امپراطوری دارید.
همین حالا دانلود کنید.