این  ماشین بازی۲  است. مانند دیگر بازی های مشابه، شما باید برای جمع آوری پرچم ها و طفره رفتن مخروط ترافیک و رفتن تا آنجا که شما می توانید تلاش کنید.

اگر شما به مانع برخورد کنید یک پرچم از دست می دهید.

توجه داشته باشید که شما باید هر دو اتومبیل به طور همزمان کنترل کنید و این آسان نیست!