شرح فرار ماجراجویی زندان

فرار از زندان یک بازی ماجراجویی “فرار اتاق” است، شما یک زندانی تحت مراقبت هستید، نگهبانان در اطراف شما وجود دارد و هر خروج سیستم های کامپیوتری مسدود شده است. به دنبال در سلول خود شما خواهید بود

 بسیاری از اشیاء و ابزارهستکه ممکن است به شما کمک کند، سعی کنید با استفاده از آنها و یا ترکیب آنها را پیدا کنید. کدها و کلمات عبور در اطراف پراکنده، آنها را پیدا کنید و سعی کنید به استفاده از آنها را بر روی کامپیوتر برای باز کردن میله ها و درها. در اطراف شما هستند دیگر زندانیان وجود دارد،

سعی کنید به کشف کردن آنچه که آنها می خواهند و آنها می توانند به شما برای حل پازل کمک کنند . اگر می خواهید خود را در یک بازی ماجراجویی پر از تعلیق و سرگرم کننده قرار دهید ، پس سعی کنید فرار ماجراجویی زندان را تجربه کنید!