در بازی امپراطوری سلطنتی حماسه ای فانتزی و با شکوه که در سراسر یک سرور بی سابقه جهانی گسترده شده است را تجربه نمایید. آیا  شما از زمین خسته شده اید؟ پادشاه قاره ایرز بشوید، و تلاش خود را برای سلطه بر کل جهان بکنید.
در این دوره قدرت سلطنتی بی معنا شده است و تنها چیزی که ارزش دارد تنها شهوت قدرت است. به زودی در زمانی که بر تخت پادشاهی تکیه زده اید متوجه خواهید شد که قدرت در بین میلیون ها سربازی که تحت اوامر شما هستند نیست، بلکه قدرت واقعی تنها دوستان شما هستند.