دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۳ برای Xperia X10

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۳ برای Xperia X10

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۳ برای اکسپریا ایکس ۱۰ منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده و برای مدل X10i می باشد.بیلد نامبر رام نیز ۳٫۰٫۱٫G.0.75 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Ray

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Ray

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا ری منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل ST18i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Pro

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Pro

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا پرو منتشر شد. این رام نسخه جنریک اروپا بوده  و برای مدل MK16i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Arc

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Arc

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا آرک منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل LT15i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Arc S

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Arc S

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا آرک اس منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل LT18i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Live With Walkman

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Live With Walkman

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا واکمن منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل WT19i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.431 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Active

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Active

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا اکتیو منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل ST17i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Mini

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Mini

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا مینی منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل ST15i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Mini Pro

دانلود رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای Xperia Mini Pro

رام رسمی اندروید ۴٫۰٫۴ برای اکسپریا مینی پرو منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل SK17i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۱٫B.0.587 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Active

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Active

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای اکسپریا اکتیو منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل ST17i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۰٫۲٫A.0.84 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۱ برای Xperia W8

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۱ برای Xperia W8

رام رسمی اندروید ۲٫۱ برای اکسپریا دبلیو ۸ منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و دارای زبان فارسی می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۲٫۱٫۱٫C.0.0 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Mini

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Mini

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای اکسپریا مینی منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل ST15 می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۰٫۲٫A.0.84 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Live With Walkman

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Live With Walkman

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای اکسپریا لایو واکمن منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل WT19i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۰٫۲٫A.0.58 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Mini Pro

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Mini Pro

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای اکسپریا مینی پرو منتشر شد. این رام نسخه جنریک بوده  و برای مدل SK17i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۰۲A.0.58 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Pro

دانلود رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای Xperia Pro

رام رسمی اندروید ۲٫۳٫۴ برای اکسپریا پرو منتشر شد. این رام نسخه جهانی بوده  و برای مدل MK16i می باشد. بیلد نامبر رام نیز ۴٫۰٫۲٫A.0.62 می باشد. هم اکنون می توانید این رام را از سایت اندرویدکده دریافت نمایید.